Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2007

Όρια για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Η τιμή που αποτελεί το οριακό επίπεδο στα διεθνή όρια (ICNIRP) είναι τα 4 Watt/kg. Η έκθεση σε αυτό το επίπεδο για μισή ώρα και πάνω προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά 1oC. Αυτή η αύξηση θεωρείται ότι προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Το μέγεθος αυτό καλείται Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR), μετριέται σε Watt/kg και εκφράζει το πόση ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει απορροφήσει το ανθρώπινο σώμα.


Για την προστασία του επαγγελματικά εκτιθέμενου πληθυσμού (ειδικά εκπαιδευομένων εργαζομένων σε πεδία ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας), εισήχθηκε ένας συντελεστής ασφαλείας 10. Έτσι, το όριο στην οδηγία της ICNIRP για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους είναι 4 Watt/kg:10=0,4 Watt/kg.


Λαμβάνοντας υπόψη ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, επιβαρυμένες συνθήκες έκθεσης και αβεβαιότητες, εισήχθηκε συντελεστής ασφαλείας 50 για την έκθεση του γενικού πληθυσμού. Έτσι, το όριο στην οδηγία της ICNIRP είναι ίσο με 4 Watt/kg:50=0,08 Watt/kg.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί τις οδηγίες της ICNIRP με την Σύσταση του Συμβουλίου της «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Ηz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC).


Το Ελληνικό κράτος με τον Νόμο 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών», θέσπισε νέα όρια για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Υιοθέτησε το 70% (0,056 Watt/kg) των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σταθμούς κεραιών που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από την περίμετρο των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, νοσοκομείων και γηροκομείων και στο 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,048 Watt/kg) για τους σταθμούς κεραιών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις εγκαταστάσεις αυτές.


Οι παραπάνω τιμές των ορίων αναφέρονται στη μέση ολόσωμη τιμή του SAR. Δηλαδή στη μέση τιμή της απορροφούμενης ενέργειας σε όλο το σώμα.


Για αν μην υπάρχουν περιοχές του σώματος στις οποίες να εμφανίζεται τοπικά υψηλή απορρόφηση ενέργειας, υπάρχουν όρια για τοπική απορρόφηση. Η απορροφούμενη ενέργεια αποδίδεται με τον Τοπικό Ειδικό Ρυθμό Απορρόφησης (SAR), ο οποίος εκφράζεται σε Watt/kg για απορρόφηση σε μια περιοχή του σώματος (η περιοχή αυτή συνήθως ορίζεται σε 10g ιστού).


Τα διεθνή όρια (ICNIRP) για το κεφάλι και τον κορμό είναι 2W/kg, ενώ για το σώμα και τα άκρα 4W/kg σε απορρόφηση 10g ιστού.


Πηγή: http://www.hermes-program.gr/gr/elearn.html


Επιπλέον μπορείτε στο παραπάνω link να έχετε μία ηλεκτρονική εκπαίδευση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθώς και να ελέγξετε τις γνώσεις σας (απαντώντας στις ερωτήσεις του Quiz), πάνω στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.


Τέλος, προκειμένου να νιώθετε ασφαλείς με την χρήση του κινητού σας τηλεφώνου (όσων αφορά την απορροφήσιμη από τον οργανισμό ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), μπορείτε να μπείτε στο παρακάτω link και να μάθετε, ανάλογα με το μοντέλο κινητού τηλεφώνου που έχετε, τον Ειδικό Ρυθμός Απορρόφησης (SAR).


Link: Nokia

Δεν υπάρχουν σχόλια: